Kulatý stůl v rámci projektu Cirkulární městský sken pro Prahu

Začátkem března, přesně v pondělí 4. 3., proběhla u nás další zajímavá akce. V návaznosti na probíhající projekt Cirkulární městský sken pro město Prahu se zde odehrál tzv. Kulatý stůl rozdělený do dvou tematických bloků. Dopolední se věnoval tématu Cirkulární zadávání veřejných zakázek a odpolední část byla zaměřena na Re-Use aktivity vhodné pro Prahu.

Cirkulární zadávání veřejných zakázek
Dopolední díl byl věnovaný hlavně zástupcům z oblasti stavebnictví, které bylo, hned vedle sekce domácnosti a trojsektoru voda-odpady-energie, vytipováno jako jeden ze tří klíčových sektorů, ve kterých má zavádění principů cirkulární ekonomiky největší potenciál. Přítomná odborná skupina dospěla ke společnému závěru, že pokud nebudou poptávány cirkulární aspekty staveb již při prvotních fázích projektu, mezi které patří i architektonické a projektové návrhy, těžko je možné je následně uplatňovat. Všechny diskuze tak nakonec mířily jasným směrem – primárně vytvořit koncept či metodiku zadávání, kde cirkulární ekonomika hraje klíčovou roli.

I z tohoto důvodu byli v rámci setkání účastni také zástupci hlavního města Prahy, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zemědělství, UCEEB, firemního sektoru zastoupeného firmou SKANSKA a Saint-Gobain, aby společně prodiskutovali možnosti, které cirkulární zadávání může městu přinést.

Závěrem se shodli na nutnosti vytipování konkrétního projektu, na kterém se tyto principy odzkoušejí a na dalším otevření diskuze a zároveň hlubším vzdělávání principů cirkulární ekonomiky, která mohou v rámci zadávání veřejných zakázek nabídnout obcím a obecně komunální úrovni zcela nové možnosti a příležitosti.

Re-Use aktivity pro Prahu
V odpoledním bloku se v rámci Kulatého stolu sešli zástupci vedení Prahy, Pražských služeb a odborných organizací, aby prodiskutovali problematiku oprav a znovu používání produktů v Praze.

Mezi všemi účastníky panovala shoda, že Praha by se tématu měla věnovat více, nicméně je důležité promyslet, jakým směrem by se téma mělo ubírat. Podstatné je rozeznávat různé formy Re-Use aktivit, které se ve městě mohou dít. Inspirace ze zahraničí ukazuje, že Re-Use aktivity se mohou odehrávat přímo ve speciálně zřízeném Re-Use centru. Praha o takovém centru uvažuje už dlouhodobě, nicméně se zatím nenašla shoda, kde by takové centrum mělo stát. Zajímavou možností mohou být i stávající sběrné dvory, ve kterých dnes dochází ke svozu a následné recyklaci či likvidaci odpadu. Jak je už dnes poměrně běžné v Norsku nebo ve Švédsku, ale i v Brně, sběrné dvory mohou nabízet možnost občanům přivézt neporušené věci a přenechat je ostatním k dalšímu použití.

V rámci diskuze však bylo vypíchnuto, že už dnes se koná spousta aktivit, které mají k Re-Use konceptu velmi blízko. Jedním z nich je i prostor Kampus Hybernská. Do budoucna však vznikne rozsáhlejší a rozpracovanější koncept s jasnější strategií.