Cirkulární veřejné zadávání a cirkulární nákupy

Webinář vedený Soňou Jonášovou, ředitelkou Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN), měl za cíl prosazovat témata cirkulárního zadávání ve veřejném sektoru a cirkulárních nákupů ve firmách jako základního kroku pro realizaci principů cirkulární ekonomiky v praxi.

Veřejné zakázky mají nezanedbatelný podíl na HDP (v zemích OECD okolo 12 %) a v Česku dosahuje jejich roční hodnota více než 600 miliard korun. Veřejné zakázky je zcela legální a možné efektivně zadávat tak, že zadavatel nejen nakoupí potřebné zboží, služby a stavební práce, ale současně zohlední související společenské (sociální), širší ekonomické a environmentální aspekty. Lze říci, že obecně odpovědné veřejné zadávání (dále jen OVZ) v České republice se v posledních letech znatelně rozvíjí, vznikla celá řada metodických publikací a rozšířila se nabídka vzdělávacích možností pro zadavatele.  Postupně se množí příklady využití různých aspektů OVZ, ať už společenských/sociálních nebo „zelených“.

Důraz na větší udržitelnost právě v rámci veřejného zadávání, ale i v každém soukromém nákupu se v současnosti jeví jako jeden ze základních kroků, jak šetřit finanční náklady, a především vyčerpávající se přírodní zdroje. Zároveň je třeba brát v potaz cíle Evropské unie, která chce být od roku 2050 nízkouhlíkovou ekonomikou. Klíčovou strategií budoucího rozvoje EU se stala tzv. Zelená dohoda (European Green Deal), která má zajistit přechod na udržitelnější formy. K cirkulární ekonomice navíc v rámci Zelené dohody představila Evropská Komise i Akční plán pro cirkulární ekonomiku, kde je definován i konkrétní cíl pro jednotlivé státy, a to zavedení měřitelných indikátorů zelených kritérií ve veřejných zakázkách od roku 2021.

A právě těchto ambiciózních cílů lze dosáhnout díky tzv. “veřejnému cirkulárnímu zadávání“ a cirkulárním nákupům v soukromém sektoru, kde se klade důraz na šetrné využívání přírodních zdrojů, předcházení vzniku odpadů, lokalizaci produkce nebo ekodesign výrobků. Tento nástroj přináší úspory primárních zdrojů, vznik nových pracovních míst (díky opravování, recyklaci, renovacím a servisu), méně emisí CO2, nižší spotřebu primárních či fosilních zdrojů (zejména v oblasti produkce energie, ale i v oblasti využívání vody a půdy).

Tyto principy na webináři představily vedle Soni Jonášové také Regina Hulmanová (Ministerstvo práce a sociálních věcí) a Laura Mitroliosová (CIRA Advisory).

 

Záznam seminář najdete na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=McCgPckDCiY .